Všeobecné obchodní podmínky vůči spotřebitelům

Všeobecné obchodní podmínky vůči spotřebitelům

obchodní společnosti

Money Shadow s.r.o. IČ: 09665129 Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen „Prodávající) pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bibu.cz fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „Kupující) (dále jen „SOP“)

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto SOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní Smlouvy nebo Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva) uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.bibu.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu).

2. SOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.bibu.cz (dále jen „Webová stránka) a další související právní vztahy.

3. SOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či poptávat služby od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti, nebo se jedná o osobu právnickou. V takovém případě se uzavřená Smlouva řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro obchodní styk s fyzickými osobami – podnikateli nebo právnickými osobami, které naleznete zde.

4. Ustanovení odchylná od SOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními SOP.

5. Ustanovení SOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a SOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6. Znění SOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění SOP.

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží či služeb (dále jen „Uživatelský účet). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží či služeb též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží či služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží či služeb jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Vyplní-li Kupující údaje o právnické osobě (firma, IČO a DIČ), považuje Prodávající jednání Kupujícího jako jednání činěné jménem této právnické osoby a s objednávkou této právnické osoby bude nakládat dle třetího odstavce čl. I. SOP.

4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

5. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

6. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 (slovy: jeden) rok  nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně SOP).

7. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření Smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží či služeb nabízených Prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží či služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a obsahují veškeré licenční poplatky a případnou licenční odměnu. Nabídka zboží a služeb, jakožto ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškeré nabídky prodeje zboží a poskytování služeb umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou zboží a služby doručovány v rámci území České republiky, Slovenska a dalších vybraných států.

4. Pro objednání zboží a služeb vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží a službách (objednávané zboží či služby „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);
  • způsobu úhrady ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a poskytování služeb; a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží a poskytování služeb

(dále společně jen „Objednávka).

5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího).

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží a služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího.

8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

10. Není-li u konkrétní služby uvedeno jinak, je Prodávající oprávněn zahájit poskytování objednané služby i před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

IV. Cena zboží a služeb a platební podmínky

1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a poskytováním služeb dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Stripe;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;

2. Společně s cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží či poskytováním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží či poskytováním služeb včetně případné licenční odměny.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží či služeb. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 (slovy: sedmi) dnů od uzavření Smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží či poskytnutí služby Kupujícímu.

6. Případné slevy z ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu lze vzájemně kombinovat.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo jí přiloží jako součást zaslané objednávky.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník),  nelze odstoupit od kupní Smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a podnikatel před uzavřením Smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a podnikatel před uzavřením Smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v prvním odstavci čl. V. či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí plnění Kupujícím nebo jím určenou osobou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@bibu.cz. Kupující dále může k odstoupení použít vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od Smlouvy, který je součástí těchto SOP.

3. V případě odstoupení od Smlouvy dle druhého odstavce čl. V. SOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady za navrácení zboží a také náklady za navrácení zboží, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese Kupující. Maximální náklady na vrácení takovéhoto zboží jsou odhadovány na 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

4. V případě odstoupení od Smlouvy dle druhého odstavce čl. V. SOP vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy (v případě Smlouvy o koupi zboží pak od obdržení vráceného zboží Prodávajícím, nebo prokázání, že zboží Kupující odeslal zpět Prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve), a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím (neurčí-li Kupující jiný způsob vrácení za předpokladu, že takovýmto vrácením nevzniknou Prodávajícímu jakékoli další náklady), včetně nákladů na případné vrácení plnění Prodávajícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím.

5. Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení ceny nebo její části. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služby, jejíž plnění již začalo, ale dosud nebyla poskytnuta zcela, je Kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění a vzniká mu v případě odstoupení pouze nárok na vrácení zbývající části ceny za tuto službu.

6. Do doby převzetí zboží či poskytnutí služby Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím či službou poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací Smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající si vyhrazuje právo v takovém případě vrátit cenu nebo její část až po vrácení poskytnutého dárku.

VI. Přeprava, dodání zboží a poskytnutí služeb

1. Způsob doručení zboží a poskytování služeb určuje Prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce nebo na takovémto místě poskytovat sjednané služby, je Kupující povinen převzít zboží či strpět poskytování takovýchto při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) nebo je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

6. Prodávající je oprávněn zahájit poskytování objednané služby až poté, co bude Prodávajícímu uhrazena cena za tuto službu.

7. Objednávky odesíláme přes Zásilkovnu a standartní doba je 1-2 pracovní dny

VII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Prodávající na spotřební zboží poskytuje záruku 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců, na objednanou službu 6 (slovy: šest) měsíců.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc či poskytovaná služba je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Smlouvou sjednané,  a není-li jich, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

3. V případě, že zboží či služby při převzetí Kupujícím nejsou ve shodě se Smlouvou (dále jen „Rozpor se Smlouvou), má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodání chybějícího zboží, nebo na nové poskytnutí služby bez vady, dále na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od Smlouvy dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu Prodávajícího (dále jen “Reklamační řád”), který naleznete na tomto webu. Kupující sdělí Prodávajícímu, které právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující o opravu vady, která se ukáže jako neproveditelná. Nezvolí-li Kupující své právo včas, bude postupováno v souladu s relevantními ustanoveními platné právní úpravy.

4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako Rozpor se Smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

5. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako Rozpor se Smlouvou o poskytování služeb po poskytnutí služby Kupujícímu v záruční době (záruka) dle prvního odstavce čl. VII. SOP.

6. Za vady způsobující Rozpor s uzavřenou Smlouvou není považováno, pokud zboží nebo služba nemají jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně uvedený.

7. Prodávající proto neodpovídá mimo jiné za součinnost jím poskytovaných dat s jakýmkoli hardware nebo software Kupujícího nebo třetích osob, které nejsou výslovně uvedeny u konkrétní služby. Dojde-li ke ztrátě nebo škodě na záznamech či datech Kupujícího nebo třetí osoby, která vznikne v důsledku chybného, nedovoleného popř. nevhodného postupu Kupujícího nebo nakládání s daty poskytnutými Prodávajícím, včetně reverzního inženýringu, neodpovídá Prodávající za takto vzniklou ani jakoukoli následnou újmu.

8. Veškerá práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese Příborská 517, 190 00 Praha. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží nebo informaci o vadě poskytované služby.

9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje podrobně Reklamační řád, k nahlédnutí zde.
VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží a je oprávněn k užívání služby zaplacením celé ceny zboží nebo služby. Nestanoví-li platná právní úprava nebo uzavřená Smlouva jinak, v rámci poskytnuté a řádně uhrazené služby je Kupující oprávněn k nevýlučnému, územně neomezenému, nepřevoditelnému oprávnění k výkonu práva užívat součást služby mající charakter autorského díla, a to výlučně pro vnitřní (osobní) potřebu Kupujícího a pouze na dobu a v rozsahu vyplývajícímu z účelu Smlouvy. Nestanoví-li platná právní úprava jinak, Kupující zejména není oprávněn dílo rozmnožovat, překládat zpracovávat, upravovat či jinak měnit, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo je sdělovat veřejnosti, jakož i obcházet technické prostředky ochrany práv nebo provádět reverzní inženýring díla. Ohledně oprávnění k půjčování, pronajímání, vystavování díla nebo jeho sdělování veřejnosti lze sjednat zvláštní Smlouvu o poskytování služeb.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží či ilustračních fotografií k poskytovaným službám) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

3. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje další služby po prodeji zboží nebo po poskytnutí objednaných služeb vyjma služeb explicitně Prodávajícím uváděných na jeho Webových stránkách u jednotlivého zboží nebo služby.

5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající řádně plní veškeré své povinnosti ve vztahu k ochraně osobních údajů. Prodávající za účelem lepší přehlednosti vydal speciální Směrnici ochrany osobních údajů, která tuto materii shrnuje.

 

 

X. Zasílání obchodních sdělení a cookies

Zrušen

 

XI. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. S jakoukoli stížností se může Kupující obrátit na Prodávajícího. Neuspěje-li se svou stížností u Prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, Kupující se může obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci.

3. Orgánem pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů pro Prodávajícím nabízené, prodávané, poskytované a zprostředkovávané výrobky a služby, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je: www.coi.cz.

4. Je-li některé ustanovení SOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či SOP vyžadují písemnou formu.

5. Smlouva včetně SOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná s výjimkou plnění povinností Prodávajícího stanovených platnou právní úpravou. Kupujícímu k jejímu znění umožní Prodávající přístup na žádost.

6. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné Smlouvy. Nestanoví-li uzavřené Smlouvy nebo SOP v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny Smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

7. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Money Shadow s.r.o. IČ: 09665129 Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, adresa elektronické pošty: info@bibu.cz.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2024.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy dle příslušného právního předpisu:

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

– Adresát:

adresa elektronické pošty:

– Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení Kupujícího

– Adresa kupujícího

– Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.